Wat doet Stichting Zwerfkatten Nederland

Stichting Zwerfkatten Nederland doet alles wat nodig is om zwerfkattenorganisaties te ondersteunen met mogelijkheden, mensen en middelen;

  • lobbyen op landelijk overheids-, provinciaal en gemeentelijk niveau op onderwerpen die de zwerfkat betreffen (o.a. verplicht chippen & registeren)
  • ontwikkelen en stimuleren van landelijke samenwerking en netwerken tussen zwerfkattenorganisaties en stakeholders
  • het maken van landelijke afspraken met organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen (Stichting Unie van Provinciale Landschappen), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Dierenartsen (KNMvD) Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Recron, Land en Tuinbouw Organisatie, Vogelbescherming en dergelijke
  • het bevorderen van kennis en kunde bij zwerfkattenorganisaties waarbij het TNRC-handboek het uitgangspunt vormt
  • het behulpzaam zijn bij strategie en beleid voor de zwerfkattenorganisaties, zoals het maken van specifieke projectplannen
  • informatievoorziening over verantwoord eigenaarschap en het voorkomen dat zwerfkattenpopulaties ontstaan
  • het geven van presentaties over alle onderwerpen die zwerfkatten betreffen, in het bijzonder de TNRC-methode oftewel de trap - neuter - return of relocate en care-methode
  • het werven van fondsen ten behoeve van financiering van neutralisatieprojecten en het beschikbaar krijgen van de benodigde mensen en middelen opdat Nederland in 2040 verwilderde en wilde zwerfkattenvrij is.