Wat doet Stichting Zwerfkatten Nederland voor uw zwerfkattenorganisatie?

Stichting Zwerfkatten Nederland is de belangenorganisatie voor alle zwerfkattenorganisaties in Nederland om het vele werk wat de zwerfkattenorganisaties doen, op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Stichting Zwerfkatten Nederland staat voor alles wat te maken heeft met de praktijk van TNRC-projecten: Trap (vangen) – Neuter (neutraliseren oftewel castreren/steriliseren) – Return of Relocate (terugzetten op vangplek of herplaatsen) – Care (structureel monitoren op nieuwe en zieke of gewonde zwerfkatten). 

Stichting Zwerfkatten Nederland heeft de missie: Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij! 

Stichting Zwerfkatten Nederland:

  • ondersteunt alle zwerfkattenorganisaties die zich bezig houden met de verwilderde en wilde zwerfkat met mensen en middelen
  • is de vraagbaak/voorlichter/educator voor overheden en publiek rondom alle vragen die zwerfkatten betreffen en is bereid op alle niveaus presentaties geven
  • voert op landelijk niveau overleg met alle stakeholders, opdat landelijke afspraken gemaakt worden rondom het uitvoeren van TNRC-projecten.


Ontheffingen voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten

Stichting Zwerfkatten Nederland heeft voor alle provincies in Nederland een ontheffing aangevraagd om verwilderde zwerfkatten te mogen vangen en uitzetten. Per provincie is het beleid verschillend, reden waarom de voorwaarden voor het mogen vangen en uitzetten verschillend zijn. Het is voor organisaties mogelijk om via een machtiging gebruik te maken van onze ontheffing. De machtiging wordt voor de organisatie uitgeschreven, waarbij de zwerfkattenorganisatie de verantwoordelijkheid heeft dat de uitvoering door de vang- en uitzetmedewerkers correct en conform de bepalingen van de ontheffing plaatsvindt. Stichting Zwerfkatten Nederland vraagt daarbij om kwartaalrapportages van de gevangen zwerfkatten opdat voldaan kan worden aan de rapportageplicht aan de provincies. Tevens bedrijven wij statistiek op de vang- en uitzetcijfers, zodat met een paar jaar de staat van de verwilderde zwerfkat in Nederland per bodemgebruik inzichtelijk is en gemonitord kan worden.
Om een machtiging te verkrijgen, is een ondertekend machtigingsformulier en TNRC-gedragscode noodzakelijk (zie de downloadbuttons onderaan deze pagina). Zwerfkattenorganisaties kunnen een machtiging aanvragen bij: info@stichtingzn.nl.

Stichting Zwerfkatten Nederland coördineert en ondersteunt de TNRC-projecten waar mogelijk en/of noodzakelijk. Organisaties die een machtiging ontvangen, zijn aangesloten bij Stichting Zwerfkatten Nederland.
In februari 2019 heeft SZN in de volgende provincies ontheffing om verwilderde zwerfkatten te mogen terugzetten: 
- provincie Drenthe
- provincie Flevoland
- provincie Limburg
- provincie Noord-Brabant
- provincie Noord-Holland (positieve afwijzing)
- provincie Overijssel
- provincie Utrecht
- provincie Zeeland en
- provincie Zuid-Holland.
De provincie Gelderland heeft besloten geen ontheffing meer af te geven voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten in de natuurgebieden. Overal elders mogen zwerfkatten wel worden teruggezet, mits er schriftelijke toestemming van de grondeigenaar gegeven is. Ook de provincie Friesland geeft geen ontheffing af, maar faciliteert wel een zwerfkattenren en budget voor TNRC-projecten in weidevogelgebieden (met de R van relocate in dit geval). 
In de overige provincies (Groningen, Zuid-Holland) lopen de ontheffingsaanvragen nog en wordt binnen enkele weken/maanden een besluit verwacht door de provincies. 


Bestuur, Adviesraad en Raad van Toezicht

Het driekoppig bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland is ervaren op het gebied van zwerfkatten in theorie en praktijk. De bestuursleden bij elkaar hebben gedegen werkcarrières van besturen, ondernemen, managen en leidinggeven. Alle bestuursleden zijn betrokken bij de werkzaamheden van een zwerfkattenorganisatie en kennen de ins en outs door en door. Look Boden (voorzitter) is voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Superkatten. Birgit Caminada (penningmeester) is dierenarts, houder van dierenartsenpraktijk Jol in Lelystad en oprichter van de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. Lisa Klompenhouwer is sinds 1 april 2019 toegevoegd aan het bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland. Lisa heeft filosofie gestudeerd en gedoceerd aan de EUR (Wetenschapsknooppunt). Lisa is de afgelopen jaren vrijwilligster geweest bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond en wilde haar werk voor de zwerfkatten landelijk voortzetten. 

Carien Radstake (directeur) is na 30 jaar leidinggeven in de gezondheidszorg en bijna anderhalf jaar werken bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond sinds 1 oktober 2018 in dienst bij Stichting Zwerfkattten Nederland. 

Door het kiezen van een klein bestuur voor de stichting, wordt slagvaardig besloten op alle gebieden die de stichtingsactiviteiten betreffen. 

Door het instellen van een adviesraad die gevraagd en ongevraagd aan het bestuur advies geeft met leden vanuit de stakeholders, is een brede vertegenwoordiging van deskundigheid en visie gegarandeerd. 

In 2019 zal een Raad van Toezicht worden aangesteld, opdat toezicht wordt gehouden op het functioneren van het bestuur.


Heeft u belangstelling om als organisatie en stakeholder van de zwerfkattenproblematiek deel te nemen aan de adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur? Meld u aan via het mailadres info@stichtingzwerfkattennederland.nl.  


Hoe meer zwerfkattenorganisaties aangesloten, hoe meer we met elkaar bereiken!

Wellicht heeft u kennis van organisaties of burgerinitiatieven die zich bekommeren om het lot van de Nederlandse zwerfkatten. We verzoeken u om mensen op het bestaan van de Stichting Zwerfkatten Nederland te wijzen en ons op de hoogte te brengen van organisaties of burgerinitiatieven die nog niet bij ons zijn aangesloten onder het motto: hoe meer mensen actief, hoe minder het leed van de Nederlandse zwerfkat.   

TNRC machtiging blanco.pdf
Gedragscode TNRC.pdf