Stichting Zwerfkatten Nederland vindt, in het kader van gedrag en integriteit, het belangrijk om duidelijk te maken welke maatregelen wij nemen om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen.

Stichting Zwerfkatten Nederland hecht veel waarde aan haar imago als integere organisatie. Met dit gedrags- en integriteitsprotocol beoogt Stichting Zwerfkatten Nederland een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend klimaat waarbinnen de medewerkers (inclusief vrijwilligers) respectvol met elkaar omgaan. Goed gedrags- en integriteitsbeleid en verantwoord bestuur bieden medewerkers de ruime om vermeend ongewenst gedrag en dilemma’s te melden en te bespreken. Dit protocol stelt normen voor het omgaan met elkaar, het expliciteert in wat we van elkaar verwachten en waarop we elkaar aanspreken in gedrag en tot slotte maakt dit protocol het reflecteren op het eigen gedrag eenvoudiger. Stichting Zwerfkatten Nederland beoogt de in het gedrags- en integriteitsprotocol omschreven normen en waarden uit te dragen en te handhaven; daar waar deze regels worden overschreden, spreken we elkaar aan. We treden corrigerend op tegen degenen die zich niet aan dit gedrags- en integriteitsprotocol houden of spreken hen aan, bieden hulp aan degenen die last hebben van, of slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag of maken in voorkomende gevallen melding van dit gedrag bij de algemeen directeur of bestuursleden.

Om het volledige protocol te lezen, klik op de knop hieronder. 

gedrags- & integriteitsprotocol juli 2021 .pdf