bezoek vanuit provincie Friesland

Begin november heeft Stichting Zwerfkatten Nederland met afgevaardigden van de provincie Friesland een bezoek gebracht aan kattenopvang Bastet van Wendie Hol om mogelijkheden te bezien vanuit de provincie een project te financieren. Dit bezoek is succesvol verlopen en betrokken ambtenaren van de provincie waren onder de indruk van de opvang.

politieke lobby in Den Haag

In Den Haag zijn in november diverse bezoeken gebracht:

- met ambtenaren van Economische Zaken en LNV om de mogelijkheden te bespreken een landelijke chip & registratieplicht in te stellen (die mogelijkheid blijkt er nu niet te zijn, maar het kan wel op gemeentelijk niveau) 

- SZN heeft een concepttekst voor een Algemeen Plaatselijke Verordening ingediend bij EZ om juridische bekeken te worden. De APV kan gebruikt worden door gemeenten om een APV in te stellen om huiskatten verplicht te kunnen laten chippen & registeren & neutraliseren en helpt gemeenten om niet het wiel op dit onderwerp uit te moeten vinden

- het Algemeen Overleg Dierenwelzijn met minister Schouten en de commissie Tweede Kamerleden werd bijgewoond. De door SZN ingeleverde vraag of provincies of gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorgplicht van verwilderde zwerfkatten werd door minister Schouten beantwoord: gemeenten. 

bezoeken zwerfkattenorganisaties

Er zijn in november diverse bezoeken gebracht in opvangcentra en zwerfkattenorganisaties om te inventariseren wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn:

- de werkgroep zwerfkatten in Tilburg

- de dierenambulance Vianen 

- het Dierentehuis Zeist

Telefonisch is er deze maand overlegd met de Dierenbescherming en de werkgroep zwerfkatten Beilen die als enige organisatie in de provincie Drenthe actief is. 

Beneficiantendag van Stichting Dierenlot

Op 10 november heeft Stichting Zwerfkatten Nederland zich gepresenteerd met een stand in de centrale hal op de beneficiantendag van Stichting Dierenlot in Gorinchem met de nieuw ontwikkelde vangkooi en vervoersbox. De door SZN gehouden presentatie werd goed bezocht (niet iedereen kon de zaal in helaas) en ontvangen. 

Facebook blijft hard groeien

Facebook is ook in november gegroeid met het aantal volgers: we passeerden de 2.700. Een bericht om buitenplekjes te vragen voor de verwilderde zwerfkatten die niet retour naar de locatie kunnen, is succesvol en levert de nodige buitenplekken op. 

inspreken Provinciale Staten Zeeland tegen afschot

Op 16 november spreekt Stichting Zwerfkatten Nederland in de commissie Ruimte van Provinciale Staten in Zeeland in, na stichting Dierenlot en een burger. Voor deze vergadering heeft SZN de Provinciale Statenleden met een brief inhoudelijk geïnformeerd rondom de zwerfkat in Zeeland. De stemming na het inspreken is van de mogelijkheid om afschot in te voeren in positieve zin gewijzigd en behalve de ChristenUnie is geen enkele partij voor afschot op zwerfkatten in Zeeland omdat niet duidelijk is hoe groot het zwerfkattenprobleem is en wat de omvang van eventuele schade zou zijn. 

introductie functie van coördinator per provincie

Deze maand zijn we gestart met het opschalen van de organisatie van Stichting Zwerfkatten Nederland door de functie van coördinatoren per provincie in te voeren. Deze coördinatoren zijn de spil in de ontvangst van meldingen en contacten met de zwerfkattenopvang en asielcentra. Tevens inventariseren en signaleren zij knelpunten per provincie. SZN gaat actief aan de slag met de werving van onafhankelijke coördinatoren.  

overleg bestuur stichting het Waardige Dier

Op 22 november heeft het bestuur van SZN overleg gevoerd met het voltallige bestuur van het Waardige Dier in Beverwijk rondom o.a. de situatie in Nederland rondom ontheffingen en machtigingen daarop - en de door ons aangevraagde ontkoppeling van het toekennen van financiële bijdragen aan een machtiging of ontheffing. We hebben uitgebreid met elkaar gesproken en visies uitgewisseld. 

overleg provincie Flevoland

Op het provinciehuis in Lelystad overleggen we 23 november met dhr. Fopma, senior adviseur natuurwetgeving voor de provincie Flevoland. Het overleg verloopt prettig en geanimeerd. 

DANK!

Deze maand zijn de nodige financiële bijdragen toegezegd en overgemaakt: van Stichting Dierenlot, Stichting Abri en het Dinamofonds. We danken deze organisaties enorm voor de steun en het vertrouwen!