TNRC-vangacties

In deze gunstige tijd van het jaar (zonder drachtige poezen) hebben we in de Krimpenerwaard een grote vangactie kunnen houden en vele schuurkatten kunnen neutraliseren. We hebben goede afspraken kunnen maken om tamme herplaatsbare zwerfkatten in asielen onder te brengen, zodat de doorstroming in de verwilderde zwerfkattenopvang optimaal blijft. 

Coördinatoren per provincie

Voor vier provincies zijn coördinatoren benoemd, die als 'spin in het web' meldingen, knelpunten en de onderlinge contacten en samenwerking afstemmen. In december zijn de voorbereidende werkzaamheden hiervoor opgestart en in 2019 gaan we de coördinatoren en hun taken nader bekend maken. 

politieke lobby Zeeland in Provinciale Staten

In de Provinciale Statenvergadering in Zeeland is op 7 december besloten een Zeeland-breed overleg te organiseren om beleid te maken rondom de verwilderde zwerfkatten in de gehele provincie, waarbij alle stakeholders betrokken worden. Het initiatief hiertoe ligt bij de Gedeputeerde om afstemming te verkrijgen. Helaas bleef het verwachte afschotverbod uit, in afwachting van de resultaten van dit brede overleg. Tegelijk is het positief dat er geen afschot mogelijk wordt gemaakt en de situatie voor de zwerfkatten in Zeeland voorlopig ongewijzigd blijft. 

Dank!

We zijn de Stichting Manders Brada bijzonder erkentelijk voor hun essentiële bijdrage voor de aanschaf van apparatuur om onze (mobiele) operatiekamer in te richten. 

overleg met Virbac

Met de commercieel directeur van de firma Virbac heeft een overleg plaatsgevonden om voor de zwerfkattenorganisaties voordelige transponders in te mogen kopen. Een concreet voorstel volgt in januari 2019.

Zwerfkattenren in Friesland dankzij provincie 

De provincie Friesland heeft een bedrag van € 35.000 toegekend voor de bouw van een verwilderde zwerfkattenren en TNRC-vangacties in het weidevogelgebied 'It Lege Midden'. De zwerfkattenren heeft tot doel om verwilderde zwerfkatten uit natuurgebieden op te vangen, zolang er nog geen geschikte herplaatsingsplek beschikbaar is. Juist sterk verwilderde zwerfkatten voelen zich niet thuis in een kattenopvang, reden om in de zwerfkattenren zoveel mogelijk hun natuurlijk woongebied na te bootsen. 

samenwerking Biosecurity

Met Biosecurity is overleg gevoerd om het desinfectiemiddel Virkon-S tegen een voordelig tarief beschikbaar te kunnen stellen voor zwerfkattenopvangen en dierenopvangcentra via Stichting Zwerfkatten Nederland. Virkon-S is een desinfectans die tegen bacteriën en virussen werkt (ook tegen het parvovirus wat kattenziekte veroorzaakt) en veilig in gebruik is voor mens en dier. De afspraken worden uitgewerkt en vanaf begin 2019 zal Virkon-S via de webshop van SZN te koop zijn. 

overleg met gemeente Amsterdam

Met de Amsterdamse gemeente is overleg gevoerd over verbeteringen in het beleid t.a.v. zwerfkatten binnen Amsterdam. Hierbij kwam het verplichte chippen & registreren ter sprake met opties om alle dierenartsen in Amsterdam alle bij de dierenarts passerende katten gratis te laten chippen (geen chipmaand maar een chipjaar), evenals het verlagen van het hoge BTW-tarief naar het lage BTW-tarief - wat de dierenarts niets kost en de katteneigenaar kosten bespaard. 

Gastgezinnen netwerk

Stichting Zwerfkatten Nederland is een netwerk aan het opzetten van gastgezinnen. De eerste drie gastgezinnen hebben zich aangemeld voor socialisatie van kittens en het opvangen van speciale zwerfkatten met extra zorgbehoefte. Mensen die zich willen aanmelden, kunnen dat doen via info@stichtingzwerfkattennederland.nl (via Carien). 

ontheffing voor de provincie Zeeland

Het besluit van de provincie Zeeland rondom de bezwaren tegen de ontheffing op het uitzetten van zwerfkatten in Zeeland heeft geleid tot de toevoeging dat alleen Zeeuwse zwerfkatten worden teruggezet in Zeeland. De bepaling dat er geen zwerfkatten worden uitgezet in of in de directe nabijheid van stiltegebieden of gebieden die zijn aangegeven op het Zeeuws Natuurlandschap was al opgenomen in de gedragscode van SZN, maar nog niet in de tekst van de omgevingsdienst Zeeland die de ontheffingstekst geformuleerd heeft.