ontheffing provincie Utrecht voor uitzetten

Voor de provincie Utrecht wordt de ontheffing ontvangen voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten, op basis van de door Stichting Zwerfkatten Nederland geschreven gedragscode. De ontheffing is geldig tot en met 31 december 2023. Uitzetting van verwilderde katten wordt in de provincie Utrecht alleen in de bebouwde kom worden uitgezet. Organisaties die gebruik willen maken door middel van machtiging op deze ontheffing, kunnen hiervoor een mail sturen naar: info@stichtingzn.nl.

samenwerking in lobby met stichting Dierenlot

Er wordt goed overleg gevoerd met Dierenlot om gezamenlijk op te trekken in het belang van de zwerfkatten. Concrete afspraken worden gemaakt om in de politieke lobby elkaar te versterken. Een financiele aanvraag voor een TNRC (trap-neuter-relocate-care) project om een camping in Friesland met tientallen zwerfkatten te helpen, wordt gehonoreerd door Dierenlot.

samenwerken

Met een grote landelijke organisatie van dierenartsenpraktijken wordt een eerste overleg gevoerd met de intentie om samen te werken om zo meer te bereiken voor de praktische mogelijkheden voor TNRC-projecten.

bestuursvergadering

Het bestuur vergadert voor de vierde keer in zijn bestaan.

kaart van zwerfkattenorganisaties in Nederland

Op de website van de Stichting is een kaart van Nederland beschikbaar, waarop de zwerfkattenorganisaties van Nederland zichtbaar zijn. De kaart wordt toekomstig verder ingevuld en uitgebouwd, opdat melders gemakkelijk een zwerfkattenorganisatie in de buurt kunnen vinden.

ontheffing uitzetten zwerfkatten in provincie Drenthe

De ontheffingsvergunning voor de provincie Drenthe is verkregen tot en met december 2019, onder de voorwaarde dat er geen verwilderde zwerfkatten worden teruggezet in de Drentse Natura 200 gebieden en niet in de door de provincie aangewezen kansrijke weide- of akkervogelgebieden. Organisaties die gebruik willen maken door middel van een machtiging op deze ontheffing, kunnen hiervoor een mail sturen aan: info@stichtingzn.nl.

bezwaren tegen verleende ontheffing in provincie Zeeland

Vanuit provincie Zeeland is een bezwaarschrift tegen de verleende ontheffing op het uitzetten van verwilderde zwerfkatten ontvangen, die door de Stichting Het Zeeuwse Landschap is ingediend tegen de vergunningverlener van de provincie. Er wordt een overleg afgesproken met het bestuur van de Stichting Het Zeeuwse Landschap, waarin duidelijk wordt dat het bestuur geen enkele zwerfkat teruggezet in de buitengebieden en dat de Stichting gevangen katten wil euthanaseren boven terugzetten in de buitengebieden.

Stichting Dierenlot: bedankt!

Stichting Dierenlot ondersteunt SZN financieel in het vangen, neutraliseren, herplaatsen en monitoren van een TNRC-project in de kop van Friesland. 

Samen met Stichting Dierenlot wordt in het kader van het gezamenlijk inspreken in de Provinciale Staten Commissie van de provincie Groningen brieven voorbereid die als agendastukken ingestuurd worden. Daniella van Gennip (Stichting Dierenlot) en Carien Radstake (Stichting Zwerfkatten Nederland) zullen in de Commissievergadering van 19 september inspreken. Ter voorbereiding wordt veelvuldig overlegd met Statenleden over het mogelijk instellen van een afschotvergunning op verwilderde zwerfkatten, zoals beschreven in voorstel beleidsnota Fauna- en Florabeleid.

inspreken Provinciale Staten Gelderland

In de provincie Gelderland wordt eveneens veelvuldig overlegd in voorbereiding op het inspreken in de Provinciale Staten Commissie die op 12 september het concept kadernota Faunabeleid bespreekt. Het huidig standpunt van de Commissie is om helemaal geen ontheffing op het uitzetten van verwilderde zwerfkatten te verlenen, ook niet in de bebouwde kom.

TNRC-actie op Texel - overleg met Staatsbosbeheer

Op 28 september is een overleg met Staatsbosbeheer (Amsterdam) rondom het plan om de verwilderde zwerfkatten op Texel te vangen en te verplaatsen naar het vasteland. Hiertoe zijn op het eiland Texel de nodige overleggen gevoerd. De Provincie Noord-Holland wil graag een alomvattend plan hiertoe zien, waarmee alle betrokkenen instemmen.

DANK!

De Gravin van Bylandt Stichting honoreert een aanvraag van SZN voor een verlengde chipreader die het mogelijk maakt om een kat op chip uit te lezen in de vangkooi. Het bestuur is de Stichting zeer erkentelijk voor deze financiele steun.