Stichting Zwerfkatten Nederland beleidsplan 2018 - 2022.pdf

Beleidsplan 2018 - 2020

Inleiding

De Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (sterilisatie- en castratie-) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren opdat het aantal zwerfkatten in Nederland verminderd wordt en zwerfkatten in Nederland een zeldzaamheid worden.  Stichting Zwerfkatten Nederland is de belangenbehartiger voor alle zwerfkattenorganisaties in Nederland.

Volgens het WUR-rapport ‘Als de kat van huis is…’ [1] zijn er tussen de 135.590 en 1.210.000 zwerfkatten in Nederland. De schatting loopt zover uiteen omdat er te weinig onderzoek in Nederland is gedaan om deze cijfers nauwkeuriger te kunnen maken. De jagersvereniging schat dat er 165.000 wilde zwerfkatten zijn in de buitengebieden in Nederland.

Om te voorkomen dat zwerfkatten ontstaan, is informatievoorziening rondom verantwoord eigenaarschap aan katteneigenaren van belang. Zonder huiskat is er geen zwerfkat. Er zijn in Nederland naar schatting 2,6 miljoen huiskatten. Het chippen met registratie van de kat voorkomt het verworden van de huiskat tot zwerfkat. Het neutraliseren (steriliseren en castreren) voorkomt het ontstaan van verwilderde en wilde zwerfkattenkolonies.
Het ontwikkelen en stimuleren van landelijke samenwerking en een hecht netwerk tussen de zwerfkattenorganisaties onderling maakt dat capaciteit in kennis en kunde elkaar aanvullen en versterken. 

Daarnaast is het maken van samenwerkingsafspraken met landelijk betrokken organisaties belangrijk, opdat efficiënt en effectief de verwilderde zwerfkat geholpen wordt met gebruikmaking van alle stakeholders zoals ambtenaren van gemeenten en provincies, dierenwelzijnsorganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen en de Jagersvereniging. Ondanks de brede maatschappelijke steun voor het afschotverbod op verwilderde zwerfkatten, worden in twee provincies (Utrecht en Friesland) vergunningen afgegeven voor het afschieten van verwilderde zwerfkatten in gebieden waar de predatiedruk door onder andere de zwerfkat als predator op bedreigde weide- en akkervogels en andere diersoorten hoog is. Het maakt dat de roep om afschotvergunningen in met name weide- en akkervogel-gebieden, in Natura 2000 gebieden en op de Waddeneilanden opnieuw gehoord wordt. Stichting Zwerfkatten Nederland biedt een diervriendelijke oplossing door neutralisatieprojecten uit te voeren en verwilderde zwerfkatten waar mogelijk te (re-) socialiseren en herplaatsen als terugzetten op de vanglocatie niet wenselijk is.   

Stichting Zwerfkatten Nederland inventariseert de aantallen geneutraliseerde zwerfkatten die vanuit de neutralisatieprojecten op basis van de projectplannen van Stichting Zwerfkatten Nederland uitgevoerd zijn.

Om Nederland zwerfkattenvrij te maken, is het onontbeerlijk dat zwerfkattenorganisaties optimaal gefaciliteerd worden in capaciteit van mensen en middelen om neutralisatie- en (re-)socialisatieprojecten te kunnen uitvoeren.


1.     Visie/missie/kernwaarden

1.1  Missie

Onze visie (wat is ons toekomstbeeld) is een zwerfkattenvrij Nederland. Hiermee wordt het leed van het harde bestaan van de zwerfkat en de prooien die de zwerfkatten moeten vangen om te overleven, bespaard. De zwerfkat hoort niet in de Nederlandse natuur thuis.  

Er zijn drie soorten zwerfkatten: tam, verwilderd en wild.

a.   Tamme zwerfkat

De tot zwerfkat verworden en achtergelaten huiskat lijdt een zwaar bestaan. Daar waar de huiskat gewend was om verzorgd te worden en een droge en warme slaapplek te hebben, moet de achtergelaten huiskat het zien te overleven door zelf te zorgen voor zijn voedsel en veilige slaapplek. Deze pas achtergelaten huiskat is door toedoen van zijn eigenaar tot tamme zwerfkat geworden. De opvang van de gedomesticeerde zwerfkat is wettelijk geregeld met de gemeentelijke zorgplicht.

 b.   Verwilderde zwerfkat

Een achtergelaten zwerfkat verwildert in zijn gedrag naar mensen toe als hij langer buiten leeft: de verwilderde zwerfkat.

  c.   Wilde zwerfkat

Als de zwerfkat niet geneutraliseerd is ontstaan er kittens die niet ingeprent zijn op mensen en die na hun 16e levensweek ook nooit meer wennen aan een leven met de mens: de wilde zwerfkat (niet te verwarren met de wilde kat).

Het op tijd wegvangen van kittens voor het einde van de socialisatie of inprentingsperiode zorgt ervoor dat wilde kittens gesocialiseerd en geadopteerd kunnen worden. In het algemeen zorgt dit voor het wegvangen van een derde van de nieuwe zwerfkattenpopulatie.

De mensen van de Stichting Zwerfkatten Nederland hebben compassie met het lot van zwerfkatten en zetten zich gepassioneerd en op professionele wijze in om het zwerfkattenbestaan in Nederland op te heffen.


Onze missie (wat is ons bestaansrecht) is:

          Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

 

Onze missie geven wij vorm vanuit onze kernwaarden (waarvoor staan wij en wat vinden wij belangrijk):

  1.     Samenwerken
  2.     Passie
  3.     Respect
  4.     Voorkomendheid
  5.     Verbinden

Samenwerken vinden wij belangrijk omdat – ook al verschillen de motieven en werkwijzen – de betrokken stakeholders hetzelfde willen: geen verwilderde of wilde zwerfkatten in Nederland. Deze ambitieuze missie kunnen we alleen vormgeven als we met passie werken, want zonder passie is er onvoldoende voortgang om Nederland ook daadwerkelijk zwerfkattenvrij te maken. Omdat we van elkaar kunnen verschillen in motief en werkwijze, is respect voor elkaars standpunt en wijze van acteren belangrijk als basis in de omgang met elkaar, essentieel. Er zijn immers meerdere mogelijkheden om ons doel te bereiken en niemand kan volledig de waarheid in pacht hebben. Onze basishouding voor respect met de ander tonen wij door voorkomend te zijn, boven de verwachting van de ander uit. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden, bereiken we met elkaar zoveel meer dan als afzonderlijke individuen en organisaties.

Voor de wijze waarop wij besluiten nemen en de manier waarop wij onze doelstelling vormgeven, baseren wij ons op deze vijf kernwaarden.  

1.2   Doelstelling

Om de missie ‘Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!’ te kunnen effectueren, heeft Stichting Zwerfkatten Nederland de volgende doelstelling:  

       De verwilderde & wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.

 

1.3   Strategie

Om Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij te maken wordt de samenwerking gezocht met organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Vogelbescherming, ambtenaren van ministeries, Landelijke, Provinciale en Gemeentelijke besturen. Ook al zijn motieven en werkwijzen anders, onder de streep willen we allemaal hetzelfde, geen zwerfkatten in Nederland. Door samen te werken, ook al zal het soms moeizaam zijn om elkaar te vinden, genereren we zoveel meer mogelijkheden om het aantal zwerfkatten in Nederland maximaal te reduceren.

 

2.     Huidige situatie

Met de aanvraag van neutralisatiebudgetten op provinciaal niveau voor grotere neutralisatieprojecten, kwam het besef dat een op de Nederlandse zwerfkattensituatie gerichte organisatie zorgt voor optimale besteding van mensen en middelen met een Stichting die zich puur en alleen op deze doelstelling kan richten. De gehanteerde methode voor het verminderen van de zwerfkattenpopulatie bestaat uit de methodiek van TNRC:

·         T: van ‘trap’ - vangen

·         N: van ‘neuter’ - neutraliseren (castreren of steriliseren)

·         R: van ‘return’ of ‘relocatie’- terugzetten of herplaatsen en

·         C: van ‘care’ – monitoren en opvolgen.

Stakeholders zijn het in het algemeen eens over de TN en C van de TNRC-projecten. Discussie ontstaat over de uitvoering van de R. Stichting Zwerfkat Nederland ziet omgevingsonderzoek en overleg met belanghebbende partijen zoals beheerders van weide- en akkervogel- en Natura 2000-gebieden, als vast onderdeel opdat zwerfkatten kunnen worden teruggezet (return) als het mogelijk is, maar worden herplaatst (relocate) als dat noodzakelijk is voor het behoud van de stand van weide- en akkervogels en bedreigde diersoorten.

Voor een effectieve monitoring en opvolging is het noodzakelijk om tweemaal per jaar een monitoring te doen op noodzaak van het wegvangen van zieke of nieuwe zwerfkatten. Zieke zwerfkatten dienen veterinaire zorg te krijgen. Het op tijd wegvangen van nog niet verder verwilderde zwerfkatten zorgt voor verdere adoptiemogelijkheden.

Elke kat heeft een jagersinstinct, maar het niveau van het doden van de prooi en het opeten ervan hangt af van het activiteitenniveau van de kat (geneutraliseerde katten jagen minder, gaan minder ver van huis af en slapen meer) en het hongerniveau (beperkt bijvoeren van geneutraliseerde katten verminderd het jachtgedrag).

De Stichting Zwerfkatten Nederland kent zijn oorsprong in het project Nederland Zwerfkattenarm 2025. Om de TNRC en neutralisatieprojecten optimaal vorm te kunnen geven en de financiële middelen zuiver aan deze doelstelling te kunnen besteden, is Stichting Zwerfkatten Nederland in maart 2018 opgericht.

 

2.1   Activiteiten van de organisatie

Om Nederland op diervriendelijke wijze zwerfkattenvrij te maken worden de komende drie jaar de volgende activiteiten ontplooid:

1.   Het op diervriendelijk en structurele wijze verminderen van het aantal zwerfkatten in Nederland door het uitvoeren van neutralisatieprojecten en waar   mogelijk (re-)socialisatie van wilde kittens en verwilderde zwerfkatten volgens de in het TNR-handboek zwerfkatten beschreven methoden.

2.   Het genereren van een zwerfkattenorganisatienetwerk over heel Nederland en het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen                zwerfkattenorganisaties en educatie aan hen.

3.   Het verhogen van kennis, kunde door het geven van praktisch advies en het delen van kennis zoals het TNR-handboek voor zwerfkatten

4.   Het bevorderen van verantwoord kat-eigenaarschap door het geven van informatie en educatie rondom het verantwoord houden van huiskatten, het   voorkomen dat een huiskat een zwerfkat wordt en het geven van adviezen rondom de omgang met zwerfkatten

5.   Het maken van landelijke afspraken met stakeholders

6.   Het inventariseren en monitoren van de aantallen zwerfkatten in Nederland

7.   Het werven van fondsen ten behoeve van financiering van neutralisatieprojecten


2.2   Werken met projectplannen & zwerfkattenorganisaties

Stichting Zwerfkatten Nederland schrijft situationeel gerichte projectplannen op basis waarvan TNRC-projecten worden uitgevoerd en financiering wordt aangevraagd. Regionale zwerfkattenorganisaties wordt gevraagd het projectplan uit te voeren op basis waarvan gehonoreerde financieringen worden verdeeld.

Zwerfkattenorganisaties dienen te voldoen aan het werken conform de gedragscode van Stichting Zwerfkatten Nederland. De uitvoerende zwerfkattenorganisaties dienen te voldoen aan wettelijke eisen wat betreft inrichting en bedrijfsmatig handelen. Ook dient de zwerfkattenorganisatie professioneel te werken met protocollen die van belang zijn voor de logistiek en het hygiënisch werken om uitbraken van ziekte voor te zijn. Tot slot is er de vereiste van een goede administratie die belangrijk is om:

·         te weten hoe deze zwerfkat verzorgd moet worden en welke veterinaire hulp verleend wordt

·         waar het dier gevonden is opdat het op dezelfde plek teruggezet kan worden

·         de statistiek voor gemeentelijke/provinciale en landelijke verslaglegging.


3.     Toekomst

Om TNRC-projecten in voldoende hoog volume uit te kunnen voeren, moet er voldoende capaciteit zijn in de zwerfkattenopvangen door heel Nederland. Omdat zwerfkattenorganisaties momenteel beperkt worden in hun capaciteit door de financiën, is fondswerving om de zwerfkattenorganisaties te voorzien van benodigde middelen belangrijk.

 

4.     Organisatie

De gegevens van de Stichting Zwerfkatten Nederland zijn:

Naam en email voorzitter:             Look Boden, lookboden@stichtingzn.nl

Naam en email penningmeester:    Birgit Caminada, birgitcaminada@stichtingzn.nl

Naam en email secretaris:             Carien Radstake, carienradstake@stichtingzn.nl

Website:                                      www.stichtingzwerfkattennederland.nl

Facebook:                                    https://www.facebook.com/stichtingzwerfkattennederland/

Twitter:                                       @szwerfkattennl

Contactpersoon:                           Carien Radstake

Kamer van Koophandel:              71325980

RSIN:             858671025

Bankrekening:                              NL 22 TRIO 0379 2277 38

ANBI-status:                                ja

4.1   Bestuur

Het bestuur bestaat bij oprichting uit drie personen met de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris.

Voorzitter:                            dhr. Look Boden

Penningmeester:                 mevr. Birgit Caminada

Secretaris:                            mevr. Carien Radstake

In een later stadium zal een Raad van Toezicht worden benoemd.

 

5.   Financiën

De jaarbegroting voor 2018 bestaat uit posten voor de investeringen die nodig zijn om de Stichting Zwerfkatten Nederland op te starten (oprichtingsacte opmaken bij de notaris, inschrijving Kamer van Koophandel, website inrichten met kosten voor de domeinnaam, webhosting, e-mails en webshop, kosten voor een bankrekening, publicatiemateriaal als flyers, banners, visitekaartjes en dergelijke).

 Als inkomsten zijn we afhankelijk van nader op te starten fondswerving om de TNR-projecten te kunnen bekostigen. Deze inkomsten kunnen zowel afkomstig zijn van donateurs die een specifiek project of zwerfkat financieel willen ondersteunen, als projectaanvragen voor specifieke gebieden. 

Stichting Zwerfkatten Nederland heeft bij de oprichting (maart 2018) geen vermogen. 


[1] Als de kat van huis is …zwerfkatten in Nederland: een inventarisatie (2015) Wageningen Universiteit Researchcenter, Wetenschapswinkelrapport 316 http://edepot.wur.nl/341416